#xiangtongtemple

340x230

Xiang Tong Temple: วัดเซียงทอง หรือถ้าที่ไทยคงจะออกเสียงเป็นเชียงทอง เป็นวัดของเจ้าชีวิตหลวงพระบาง ประเทศลาวค่ะ #xiangtongtemple #luangprabang